Leveringsvoorwaarden

1. Bestelling en overeenkomst. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website van GraphicsOnline.nl worden gedaan. Door het volgen van onze order procedure, zoals elders op de website beschreven, accepteert de koper deze voorwaarden.

2. Prijzen en verzendkosten. Alle genoemde prijzen op de GraphicsOnline.nl website zijn inclusief 19% BTW en excl. de verzendkosten. Verzendkosten zijn alleen voor Nederland, andere landen op aanvraag. Alle prijzen, artikelen en informatie zijn altijd onder voorbehoud.

3. Voorwaarden. GraphicsOnline.nl heeft het recht deze voorwaarden en inhoud van de webshop te wijzigen.

4. Uitzonderingen. Slechts na schriftelijke toestemming van GraphicsOnline.nl kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden, met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht.

5. Overeenkomst. De overeenkomst tussen de koper en GraphicsOnline.nl komt tot stand op het moment dat koper een bestelling heeft geplaatst op onze website door het correct invullen van zijn/haar persoonlijke gegevens en keuze van betaalwijze.

6 .Bewijs van opdracht/elektronische communicatie. De administratie van GraphicsOnline.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door koper aan Graphicsonline verstrekte opdracht(en) en gedane betaling(en) en van de door Graphicsonline verrichte leveringen. GraphicsOnline.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent koper dit eveneens.

7. Risico en transport. Het risico tijdens het transport van de door koper bestelde producten is voor rekening van GraphicsOnline.nl en gaan op het moment van afleveren aan koper over.

8. Leveringstermijn. De leveringstermijn van onze producten bedraagt maximaal 30 dagen of anders schriftelijk met koper overeengekomen. Indien GraphicsOnline.nl de leveringstermijn niet kan nakomen zal dit schriftelijk aan koper worden gemeld. In dat geval kan de koper de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk te melden, waarna GraphicsOnline.nl het eventueel door koper reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen aan koper zal terugbetalen.

9. Afkoelingsperiode. Zonder opgaaf van reden kan de koper, nadat deze de producten ontvangen heeft, de overeenkomst met GraphicsOnline.nl ontbinden. Koper dient dit binnen 7 werkdagen na ontvangst aan GraphicsOnline te melden. Koper dient de producten onmiddellijk en in originele, ongeopende verpakking, met kopie factuur, aan GraphicsOnline.nl te retourneren. De kosten en risico voor deze retourzending zijn voor eigen rekening van de koper.

9.1 Afwikkeling. Na ontvangst van de producten zal GraphicsOnline binnen 14 werkdagen de geretourneerde producten aan koper terugbetalen. GraphicsOnline behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien de verpakking reeds is geopend, gebruikt of beschadigd is. In ieder geval zal GraphicsOnline.nl koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. GraphicsOnline.nl heeft het recht om eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van deze schade op het te crediteren bedrag in mindering te brengen.

10. Niet goed geld terug. Bij het verpakken van de producten wordt de nodige zorgvuldigheid betracht en mocht desondanks de bestelling gebreken vertonen, dient koper dit schriftelijk aan GraphicsOnline.nl te melden. Indien koper ons schriftelijk verzoekt een vervangend product te leveren, zal GraphicsOnline.nl, nadat zij de geleverde producten retour heeft ontvangen, binnen 14 dagen een vervangend product verzenden. Indien de bestelde goederen gebreken vertonen, dit ter beoordeling van GraphicsOnline.nl, komen de verzending en risico van het vervangende product voor rekening van GraphicsOnline.nl. Indien koper geen vervangend product wenst zal GraphicsOnline.nl na ontvangst van het geretourneerde product de aankoopprijs retour storten op uw rekening. Artikel 9.1 is hierop vol van toepassing.

11. Klachten. GraphicsOnline.nl zal alle klachten met betrekking tot de geleverde producten in behandeling nemen. U kunt GraphicsOnline.nl via info@graphicsonline.nl informeren. Bellen kan ook op telefoonnummer 0341 425147. Graphicsonline.nl zal alles in het werk stellen de klacht op te lossen en u hiervan binnen 10 dagen te informeren.

12. Privacy en gegevensbeheer. GraphicsOnline.nl houdt zich aan de wet Persoonsregistratie. De door koper verstrekte persoonlijke gegevens worden alleen ten behoeve van de medewerkers van GraphicsOnline.nl gebruikt voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling aan ons. GraphicsOnline stelt geen gegevens beschikbaar aan derden. 

13. Consumenten service GraphicsOnline.nl Correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met: GraphicsOnline.nl, Meerkoetmeen 38, 3844 XR Harderwijk ,Tel.: 0341 425147, e-mail: info@graphicsonline.nl .

14. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen. Op alle overeenkomsten met GraphicsOnline.nl gesloten is Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat tussen koper en GraphicsOnline naar aanleiding van een overeenkomst bestaat de mogelijkheid van bemiddeling door de consumentenbond. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient koper aan GraphicsOnline te zenden. Indien het geschil niet door bemiddeling of op andere wijze in de minne kan worden geschikt, is de rechter te Zutphen bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij koper binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk aan GraphicsOnline.nl meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorming.